Keresés ×

Általános szerződési feltételek


BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


Jelen dokumentum tartalmazza a MarilyNails Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.marylinnails.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online (webshop) áruházban vásárló, Honlapra belépő bármely felhasználó (továbbiakban általában: Vásárló) általi használatának feltételeit. 


A Szolgáltató adatai:

 

A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) közzétételével kívánja szabályozni a Honlapon nyújtott (webáruház) szolgáltatással, és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Honlapon nyújtott webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. 


Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépni kívánó és/vagy lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.


A Honlapon közölt információk a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Honlapon elektronikus úton  leadott és visszaigazolt megrendelés esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek.


A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják, illetve a Vásárló további segítséget kaphat a Szolgáltató Honlapon közzétett telefonszámán, munkanapokon 8.00-16.00 óra között. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. 


Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Jelen ÁSZF alapján létrejött egyedi szerződésnek nem képezi tartalmát a Szolgáltató és a Vásárló között korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésnek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás és gyakorlat. 


A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják. 


A szerződés nyelve magyar. 


A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. 


Szolgáltató semmilyen külön nevesített, harmadik személy által közzétett magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 


Vásárló a Honlap felkeresésével és/vagy használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.


1. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG 


A Honlapon keresztül a Szolgáltató professzionális felhasználásra – jellemzően nem fogyasztónak minősülő vásárlóknak – szánt műköröm alapanyagok és kellékek kiskereskedelmi értékesítését végzi, valamint csomagküldő, internet alapú elektronikus kereskedelmet folytat. 


A Vásárló, mint felhasználó azzal, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra belép, illetve annak tartalmát akár online, akár offline módon részlegesen, vagy teljesen megismeri (ha nem regisztrált felhasználó is), a jelen ÁSZF tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére, szolgáltatások igénybevételére.


2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 


Felelősség Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során bármely okból bekövetkező, vagy veszélyeztető vagyoni és nem vagyoni károkért, illetve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 


Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett, vagy közzétenni megkísérelt tartalmakért. 


Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. 


Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját és érdekkörébe tartozó harmadik személyek magatartásáért (különösen, de nem kizárólag a vásárlási folyamat, a forgalmazott termékek rendeltetésszerű felhasználása, stb.), Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése céljából. 


A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. 


A Honlap és szolgáltatási oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket, bannereket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezet(het)nek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 


Az Internet globális (világháló) jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló honos és/vagy tartózkodási államának joga szerint nem megengedett, vagy egyéb feltételhez kötött, a szabálytalan használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség. 


Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, vagy annak módosítására. 


2.2. ÁSZF Vásárló általi megsértésének következményei 


Amennyiben a Vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató - Szolgáltató egyéb jogainak/jogérvényesítési lehetőségének korlátozása nélkül, azok tekintetében jogfenntartással élve – jogosult figyelmeztetést küldeni a Vásárló részére, a Vásárló fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni a Vásárló IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, megkeresni a Vásárló internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében, jogi eljárást indítani. 


2.3. Engedményezés és jogátruházás 


A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve követeléseit egyoldalú intézkedésével (nyilatkozatával) másra átruházni. A Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogásokra, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon a Szolgáltatóval szemben keletkeztek. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak, illetve követeléseinek átruházására. 


2.4. Szerzői jogok 


A Honlap egésze, például annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak/állhatnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 


A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magán- és/vagy üzleti célú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 


A kifejezetten magáncélú felhasználáson, alkalmazáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. 


A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 


A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.marilynails.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az Internetes reklámfelületeire. 


Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának részleges vagy teljes kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató előzetesen írásban engedélyt adott. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, törölni, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 


Ha a Vásárló a Honlapon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz, azt úgy kell tekinteni, hogy arra vonatkozóan a Vásárló ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható, harmadik személynek átengedhető, átdolgozható, kép-vagy hangfelvételen rögzíthető, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolhatóan jogot adott a Szolgáltató részére. Amennyiben a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, úgy a szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed. 


3. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS 


3.1. Regisztráció: 


A Honlapon történő vásárlásnak feltétele a Vásárló által jogszerűen és helyesen, önkéntesen megadott adatok felhasználásával történő  érvényes regisztráció. 


A regisztrációs felületen, következő adatokat szükséges megadni a Szolgáltató részére: 


- Teljes név (vezeték- és utónév) 


- E-mail cím 


- Jelszó (jelszó megerősítése)


Vásárlónak ezen a felületen van lehetősége külön kifejezett nyilatkozattal feliratkoznia Szolgáltató hírlevelére. 


A regisztráció elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával ismételten és kifejezetten, megerősítő jelleggel el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazó felhasználási feltételeket. 


Szolgáltató rögzíti, hogy a Honlapon ún. cookie-kat („sütiket”) használ. 


A „cookie” (továbbiakban: süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely abban az esetben kerül(het) a számítógépre, amikor a felhasználó egy webhelyet látogat meg. A sütik sokféle funkcióval rendelkez(het)nek. Többek között információt gyűjtenek/gyűjthetnek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.


Ismereteink szerint a Vásárló által használható böngészőprogramokban beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a sütiket vagy sem. Ugyancsak a böngészőprogramban lévő beállításokkal lehet testre szabni azt, hogy a látogató kér-e értesítést arról, ha a Honlap sütit kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú sütik meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngészőprogram bezárásakor. Fontos rögzíteni annak tényét, hogy az interneten elérhető honlapok (egyes) szolgáltatásai kifejezetten a sütik elfogadásától függnek, így a sütik esetleges tiltásával a látogató számára a honlapon nem várt működés lesz tapasztalható, rosszabb esetben lehetetlenné válik a honlap szolgáltatásainak használata.


A sütik jellemzően munkamenet süti (session cookie) vagy hirdetési és böngészést támogató sütik fajtákra tagozódnak.


A munkamenet süti (session cookie) egy olyan típusa a sütiknek, ami már a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is szükséges. Ennek hiányában már az oldalról-oldalra átlépés folyamata sem nyomon követhető a honlap által. 


A hirdetési és böngészést támogató sütik olyan sütik, amik a látogató Honlapon alkalmazott böngészési szokásait gyűjti, ezzel lehetővé téve a célzott és testre szabott ajánlatok (keresési feltételek) felkínálását, illetve ezzel növelve a felhasználói élményt és eredményességet a böngészés folyamán. A süti tartalma a munkamenet sütiknél kötetlenebb, de a látogató személyes adatait még így sem tartalmazhatják.


A Honlap munkamenet sütivel teszi lehetővé például az egyes felkeresési lehetőségek működését, vagy a Vásárlók számára a menükbe történő belépés lehetőségét. Hirdetési és böngészést támogató sütijeivel pedig a látogatói szokásokat vizsgálva igyekszik még hatékonyabbá tenni szolgáltatásait, illetve növelni a Honlap alkalmazásának felhasználói élményét.


A Honlap látogatásával a Vásárló tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Honlapon tett látogatások során egy vagy több sütit küld a Szolgáltató a számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek a sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldi meg a Szolgáltató a Vásárlók számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. 


A fentiek szerint elküldött sütik felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen sütik segítségével tárolják, ha az érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek akár külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) tilthatja le a Google sütijeit, illetve a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) a külső szolgáltatók sütijeit is letilthatja.


Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az regisztraciotorlese@marilynails.hu e-mail címre a regisztrációs eljárás során alkalmazott e-mail címről küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles legfeljebb 5 munkanapon belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törléssel eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez vagy érvényesen létrejött szerződésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás (regisztráció törlése) után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 


A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. 

 3.2. Megrendelés 


A Honlapon keresztül a Vásárló megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. A Honlap tájékoztató jelleggel a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő részletességgel tartalmazza a termékek jellemzőit. 


Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen, vagy a Termékek tételes felsorolását (Termékek, Terméklista) tartalmazó oldalakon található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába. A Vásárló az általa kiválasztott terméket nem foglalja le más vásárlók elől, kizárólag a megrendelési folyamat zárásával, a szerződés létrejöttével történik a vásárlás. 


Az aktuális kosár tartalmat (a kiválasztott terméke(ke)t, darabszámot, és a megrendelés összegét) Vásárló a Honlapon ellenőrizheti és a vásárlási folyamat lezárásáig bármikor módosíthatja. 


A kosár felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, valamint az összegző táblázat alapján a megrendelés végösszegét.


Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott naptári napon lezárt, vagy rögzített, vagy megküldött (feltöltött) több megrendelést nem egy, hanem a megrendelések számának megfelelő csomagban juttassa el a Vásárló részére.   


Ha a Vásárló regisztrált korábban a Honlapra, de elfelejtette jelszavát, akkor a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni. 


„Elfelejtettem a jelszavamat” megjelenő felületen a Vásárlónak meg kell adnia a regisztrálási eljárás során alkalmazott e-mail címet, melyre rendszerüzenet érkezik az új jelszavával.


GLS futárszolgálat szállítási mód miatt, Vásárlónak meg kell adnia a Szállítási adatokat. 


Vásárlónak lehetősége van eltérő számlázási és szállítási adatokat használni a vásárlás során. 


Ehhez a „A számlázási információk (opcionális)” lehetőséget kell választania.


Az összesítő felületen Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot. 


Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalú üzleti döntése alapján, eseti jelleggel kereskedelmi akciókat folytasson. Ilyen esetben a Kosár oldalon a Vásárló az aktivált (elérhetővé tett) „Ajándékutalvány vagy Kuponkód” mezőbe történő beírással majd a „Beváltom” gombra kattintással kuponkódkedvezményt érvényesíthessen, vagy ajándékutalványt válthasson be. Vásárlónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez Megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen. 


Fontos, hogy a vásárlási művelet érvényes befejezéséhez a Vásárlónak (a vonatkozó felületen található jelölőnégyzet kipipálásával) kifejezetten és ismételten – az esetleges értelmezési problémák megelőzése és jogviták elkerülés érdekében – el kell fogadnia az adatkezelésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó ÁSZF-et. 


Az oldal alján található „Befejezem, megrendelés elküldése” gombra kattintást követően a Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés érkeztetés sikerességéről ún. visszaigazoló elektronikus levélben (e-mail) értesíti a Vásárlót, amelyben a Vásárló adott megrendelésének száma is megtalálható. 


A rendelés feladása tehát a „Befejezem, megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet, amennyiben a megrendelése Szolgáltató által teljesítésre kerül.


Vásárló "Rendeléseim" menüpont alatt ellenőrizheti – az általa megadott e-mail címéhez hozzárendelhető – korábbi megrendeléseit. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. 

Csak katalógus rendelése esetén a szállítási költséget a megrendelő állja.

3.3. Termékek ára 


A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót is tartalmazó módon és formában (bruttó) van feltüntetve. 


A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. 


A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeget tartalmazó számla minden az adott vásárlással összefüggésben fizetendő összeget, költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató bármilyen jogcímen díjat számít fel. 


Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (különösen, de nem kizárólag 0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem. 


3.4. Adatbeviteli hibák javítása 


Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibái javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). 


3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 


A Vásárló által elküldött megrendelés (amely ajánlatnak minősül) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül automatikus visszaigazoló ún. visszaigazoló elektronikuslevél (e-mail) útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló email tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 (egy) napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Aznapi rendelésnek minősül a munkanapokon helyi idő szerint délelőtt 10.00 óráig leadott rendelés, másnapi rendelésnek minősül a munkanapokon helyi idő szerint 10.00 óra után leadott rendelés. 


Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül igazolhatóan nem küldi meg az adott rendelésre vonatkozó visszaigazoló elektronikuslevelet (e-mail). E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között. 


Szolgáltató az adott rendelésére vonatkozó visszaigazoló elektronikuslevelet (e-mail) követően az adott rendelésére vonatkozó számlaértesítő elektronikuslevelet (e-mail) küld meg Vásárló részére. 


Amennyiben a megrendelést nem/nem teljes egészében (valamely okból eredően nem egy kiszállíttatással) tudja Szolgáltató teljesíteni, abban az esetben felveszi Vásárlóval a kapcsolatot.  


A megrendelés alapján létrejött vásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. 


A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 


3.6. Fizetés 


A vásárlás ellenértékének megfizetése, vételár kifizetése utánvéttel, készpénzzel történik. 


Lehetőség van bankkártyás fizetésre is a futárszolgálat kézbesítést végző képviselőjénél is. 


3.7. Számla 


Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát bocsát ki.


3.8. Termékek kiszállítása 


A termékek kiszállításáról, azok díjairól a Vásárló a „Szállítási információk” oldalon tájékozódhat részletesen. 


3.8.1. Kiszállítás A GLS futárszolgálat saját rendszerének megfelelően a csomag Szolgáltatótól való átvételét követően e-mail értesítést küldd a Vásárlónak, mely e-mailben található linkre kattintva a Vásárlónak lehetősége van a szállítási időpont módosítására, valamint a csomagszám alapján, a küldemény online történő követésére. Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására. illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását. A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés, illetve az újabb szállítási költség ellenértékét átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került. Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a terméket és küldje vissza. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. 


A GLS szolgáltatásával és tevékenységének szabályaival kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alábbi oldalon találhat: https://gls-group.eu/HU/hu/home.


3.8.2. Szállítási díjak, költségek 


Szállítási díjak (Magyarországi szállítási cím esetén): 


12.000,-Ft alatti rendelés esetén: 900 Ft 


12.000,-Ft feletti rendelés esetén: ingyenes 


Magyarország határain túlra (külföldre, vámszabad területre) megrendeléseket elfogadni és/vagy kiszállítást nem áll módunkban vállalni.


Szolgáltató legfeljebb 2 (két) alkalommal kísérli meg az adott megrendelés kiszállíttatását. Az első két kiszállíttatás nem jelent többlet szállítási költséget a Vásárló részére.


Szolgáltató rögzíti és fenntartja a jogot, hogy minden további kiszállíttatás(ok)ért szállítási díjat számlázzon ki.   


3.8.3. Szállítási határidő 


A megrendelés kiszállításának határideje 2 (két) munkanap (aznapi rendelésnek a munkanapokon legkésőbb délelőtt 10.00 óráig leadott és beérkezett rendelés minősül, az ezután beérkezett rendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.). Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. 


A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha 


- a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy 


- a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni. 


3.8.4. Személyes átvétel 


Személyes átvételre a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget. 


4. ELÁLLÁSI JOG 


4.1. Elállási jog gyakorlásának menete 


Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a) terméknek, b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postai levélküldeményben vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF bevezető rendelkezéseiben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is, de nem kötelező (http://www.marilynails.hu/public/doc/Elallasi_nyilatkozat.docx). Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail bizonyíthatóan igazolt küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését. 


4.2. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog: 


1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak (pl. egyedi felirattal ellátott törölköző, párna); 


2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 


5. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 


5.1. Kellékszavatosság 


Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 (két) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége. Nem használt termékek esetén fogyasztói szerződés esetében a fogyasztónak minősülő Vásárló a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Használt termékek esetében azonban ennél rövidebb elévülési határidő is kiköthető. Szolgáltató mindezekre tekintettel, az általa értékesített termékei esetében minden esetben 1 (egy) év szavatosságot vállal, melynek értelmében a Vásárló 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 


5.2. Termékszavatosság 


A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 


5.3. Jótállás 


A Szolgáltató értékesíthet olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. Szavatossági igények érvényesítése A szavatossági igényeit a Vásárló a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő. 


A hivatkozott rendelet alapján egy év kötelező jótállás hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkeknek minősülnek a következő termékek:


10 000 Ft eladási ár feletti világítástechnikai termékek


10 000 Ft eladási ár feletti villamos-energiával működtetett szépségápolási eszközök (pl. értékhatár feletti csiszológépek, porelszívók, stb.)


A jótállás időtartama a termék kézhezvételétől számított egy év. A jótállási jogok érvényesítésének módját és szabályait a termék jótállási jegye tartalmazza.


Sem a szavatossági igény, sem a csereigény, sem a jótállási igény nem érvényesíthető abban az esetben, ha a Fogyasztó (vásárló) a terméket nem rendeltetésszerűen használta, elmulasztotta a termékkel kapcsolatos karbantartási kötelezettségét, ha ebből fakadó sérülés vagy átalakítás történt a terméken, hibás vagy szakszerűtlen kezelés és szervizelés okozta kár esetén, helytelen tárolás -, elemi kár- vagy egyéb, nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.


6. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK, HARDVERREL ÉS SZOFTVERREL VALÓ KOMPATIBILITÁS 


Szolgáltató a Honlap 95%-os (kilencvenöt százalékos) rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 (egy) munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Vásárlót a Honlapon. A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított, kivéve a személyes adatokat igénylő oldalakat, amely https protokollal van ellátva. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Vásárló vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse. 


7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 


7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 


A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF bevezető rendelkezéseiben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével terjesztheti elő. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet 5 (öt) évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel. 


Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 


7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára: 


− Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 


Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület: 


Budapesti Békéltető Testület 


Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.


Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.


E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


Faxszám: +36 1 488 21 86


Telefonszám: +36 1 488 21 31 


Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 


Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng= HU Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 


Ennek kezdeményezéséhez a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztónak kell beregisztrálnia, kitölteni a vonatkozó kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a földrajzi távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. 


− Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál  


Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: 


Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6. 


Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 


E-mail: nfh@nfh.hu


Faxszám: +36 1 210 4677 


Telefonszám: +36 1 459 4800 


− Bírósági eljárás kezdeményezése. 


8. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA 


Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően szabályosan leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 


9. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYES RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE 


Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze. 


Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2017. november 15. és visszavonásig (módosításig) hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF rendelkezéseit.


Az esetleges módosításokat Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a jelen Honlapon közzéteszi az Elállási nyilatkozatminta esetleges módosítása vonatkozásában is.


Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a jelen ÁSZF bevezető rendelkezéseiben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével. 


A jelen ÁSZF elkészítése során Magyarország hatályos jogszabályaira, különös figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:


- A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 


- A fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelv 


- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)


- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)


- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A .)


- 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,


- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,


- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról,


- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről,


- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról


- 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól


A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


10. Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, PayPalHoldings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Tisztelettel:


Marilynails Csapata

 

MARILYNAILS, A ZSELÉ SPECIALISTA: Modern és megbízható zselék és gél lakkok azoknak a körmös szakembereknek,
akik kedvező ár mellett szeretnének minőségi szolgáltatást nyújtani.
“Zselék szeretettel” - Marilyntől Neked.